Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

Farill
Farill
5567 274d
<3
Reposted fromdarkanes darkanes viastraycat straycat
Farill
5567 274d
<3
Reposted fromdarkanes darkanes viastraycat straycat
Farill
8679 cdfe
Reposted fromGIFer GIFer viastraycat straycat
Farill
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaszczepan szczepan
Farill
5209 d180 500
Reposted fromprivacea privacea viabladzik bladzik
Farill
Ponieważ prawie od dzieciństwa myślał o samobójstwie, to pragnąc go przekonać, że końca nie ma sensu przyspieszać, bo i tak nastąpi, posłużyłem się historyjką, jak to człowiek płynie łódką w kierunku wodospadu, który ją i jego tak pochłonie, a w łódce jest do wyboru kaktus i fotel. Czy ma sens - mówiłem - by w oczekiwaniu na nieuchronny koniec siedzieć przez cały czas na kaktusie zamiast na fotelu? Odpowiedział mi wtedy, że on nie widzi w ogóle sensu w bezsensownym oczekiwaniu i wyskoczy z łódki.
— Z. Beksiński o T. Beksińskim (M. Grzebałkowska, "Beksińscy. Portret podwójny")
Reposted fromciarka ciarka viainsanedreamer insanedreamer
Farill
Farill
5499 60a8 500
Reposted fromdaelmo daelmo vianattsu nattsu
1085 f652
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianattsu nattsu
5161 b222

thereal1990s:

Fight Club (1999)

Reposted fromclitoris clitoris viatoniewszystko toniewszystko
6150 6a45 500
Reposted frominculubum inculubum viatoniewszystko toniewszystko
8827 0d8c
Farill
3247 1d1a
Reposted fromhagis hagis viatoniewszystko toniewszystko
Farill
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko
Farill
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatoniewszystko toniewszystko
Farill
6413 f48e
Reposted fromdjLangley djLangley viatoniewszystko toniewszystko
Farill
5207 6264
Reposted fromtfu tfu vianattsu nattsu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl